Психотерапия

450 милиона души по света страдат от психични разстройства. В България най-разпространени са:

 • Тревожни разстройства 11.4 %
 • Разстройства на настроението (депресии и афективни състояния) 6.2 %
 • Злоупотреба с вещества 3.3 %

Статистиката към 2020 г. показва, че най-често за помощ се обръщат жените. Също, че една от основните причини за появата на тези разстройства е стресът в ежедневието.

За съжаление продължава тенденцията психотерапията в България да се възприема като начин да се третират симптомите поради все още живото влияние на класическия медицински модел.

В тази връзка наблюдавам още една тревожна тенденция – често хората търсят психотерапия едва, когато:

 • Медикаментозното лечение не е достатъчно само по себе си, съответно не води до очакваната качествена промяна.
 • Стане твърде късно, наблюдават се вече функционални изменения и е нужна консултация с психиатър.

Зад тази тендиция обикновено стои неразбиране и страх.

Страх “дали ми има нещо”, към който страх често се реагира с отричане и арогантност “Аз да не съм луд!”, “Мога и сам да се оправя!”.

Неразбиране на психотерапията в хуманистичния контекст, като процес на себепознание и обогатяване, което само по себе си вече води до промяна и личностен растеж.

Гещалт терапия

Автор: Олег Шупляк

Гещалт терапията е официално призната психотерапия от Европейската асоциация по психотерапия.

Гещалт терапията е хуманистичен подход, който разглежда човека в неговата цялост. Интерес за гещалтисткия терапевт са не само проблемните и отчуждени части на личността, и техните проявления като симптоми, а и ресурсите, потенциала на човек, благодарение, на които е възможно придвижването към качествена промяна.

Целта на гещалт терапията е осъзнаване.

Осъзнаване, чрез което човек опознава по-добре себе си, фиксираните си модели и възможностите си за развитие.

Гещалт терапията не разчита на анализи и интерпретации, а на диалог и преживяване.

Преживяване, което се стимулира от експерименти в защитена среда, чрез които човек може да достигне до нови опитности и осъзнавания.

гещалт терапия експеримент
Снимката е илюстративна

В този смисъл, чрез гещалтисткия подход човек се обогатява, което стимулира растежа и развитието на личността.

Гещалтисткият терапевт се фокусира в настоящето, с което помага на своя клиент да се свърже по-добре със своите усещания и чувства.

Помага му още да оцелости себе си, защото цялостната психика е здравата психика. Да възвърне отговорността за себе си и живота си, което подкрепя усещането за пълноценност и увереност.

В гещалт терапията най-общо казано се изследват:

 • Преживяванията и нуждите тук и сега
 • Повече процеса (какво се случва), отколкото съдържанието (какво се казва)
 • Какво се случва на границата на контакта между клиента и терапевта
 • Стиловете на контакт в цикъла на преживяване, включително фиксирани гещалти
 • Взаимоотношения, лична ситуация, семейния, работния, социалния, културния и времеви контекст
 • Отчуждени части и полярности
 • Незавършени ситуации/действия
 • Креативно приспособяване
 • Качества, вътрешни ресурси и потенциал

Любопитна е гещалтистката перспектива към тялото. Преживяванията в тялото са всъщност преживявания на Аза. С други думи тялото не се разглежда като отделен обект от Аза.

Когато е необходимо, се инициира т.нар. “работа с тяло”, която може да е под формата на различни експерименти, но винаги със съгласието на клиента.

Гещалт терапията може успешно да се съчетае с медикаментозно лечение (след консултация с психиатър), взависимост от конкретния случай и нужда.

Гещалт терапията взаимства и е повлияна от: Гещалт психологията, Екзистенциалната и Феноменологичната перспектива (включително екзистенциалният диалог), Теорията на Полето, Парадоксалната теория на промяната, Източната философия (Даоизъм и Будизъм) и други.

Успешната психотерапия

За успешната психотерапия обикновено са по-важни личността на терапевта и терапевтичния контакт, отколкото психотерапевтичната школа. Затова няма “най-добра психотерапия”.

гещалт терапия с Калин Георгиев
Снимката е илюстративна

В тази връзка за нови клиенти предлагам от 3 до 5 първоначални срещи. Срещи, в които да се запознаем, опознаем и поработим върху темата, с която идвате. Това е още време, в което да се усетим взаимно, да изградим доверие и усещане за сигурност. След това решаваме как да продължим нататък.

Всичко това се случва в условията на уважение, приемане, добронамереност, равнопоставеност, конфиденциалност, където следвам етичните и професионални стандарти на Европейската асоциация по гещалт терапия.

Продължителността на една психотерапия е строго индивидуална. През годините наблюдавам, че над 70% от моите клиенти споделят за първи положителни резултати още след 5-та среща. Естествено тук от значение са множество фактори някои, от които – личностните особености, житейската ситуация и среда, интензивност и вид на проблема, минали обременености и други.

Опитайте, защото този опит обогатява!

Една среща е с продължителност 60 минути.

Нужно е предварително записване по телефона.

За записване на среща и допълнителна информация се свържете с мен.

Обадете се още сега на телефон 0888 809 170 и ще се радвам да отговоря на вашите въпроси.

Единственият глупав въпрос е незададеният 🙂

Очаквам ви!

Калин Георгиев – дипломиран психолог и гещалт терапевт. Член на Дружеството на психолозите в България (ДПБ), с рег.№BG-RP-0833. Сертифициран водещ на групи от Български институт по гещалт терапия (БИГТ). Още информация за мен вижте ТУК.

Срещите се провеждат в кв.Лозенец (близо до Семинарията):